Naar aanleiding van de gerechtelijke procedure, door mijn Raadsman in 2014 opgestart tegen FIAP,  met betrekking tot de opname op de Rode Lijst, 

werd thans ter zake uitspraak gedaan in graad van Hoger Beroep. 

Bij Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 22 februari 2017 wordt mijn naam volledig gezuiverd 

en wordt de handelswijze van FIAP en haar Sekretaris-generaal Ioannis LYKOURIS veroordeeld.

Het Hof stelt dat zowel de opname op de Rode Lijst als de verspreiding ervan foutief is gebeurd en dat in deze, 

de FIAP niet heeft gehandeld zoals een normaal zorgvuldige en vooraanstaande internationale vereniging, 

dient te handelen: deze door de FIAP gepleegde onrechtmatige daad verplicht haar de aan mij toegebrachte schade te vergoeden.

Het Hof stelt bovendien dat Sekretaris-generaal LYKOURIS, gelet op de ontbinding op 2 september 2014 van FIAP Frankrijk, 

nog daden stelde die niets te maken hadden met de verrichtingen van vereffening van FIAP Frankrijk 

en hierdoor eveneens in eigen naam gehouden is om de schadelijke gevolgen die daaruit, in mijn hoofde, voortvloeien, te vergoeden.

Het Hof veroordeelt de FIAP en de heer LYKOURIS Ioannis tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 2500 Euro.

Tevens worden FIAP en LYKOURIS, boven en buiten hun veroordeling tot betaling van een schadevergoeding, 

verplicht over te gaan tot publicatie van het Arrest in Extenso op de

Website www.fiap.net  , gedurende een periode van zes maanden 

en dit op straffe van een dwangsom van 250 Euro per dag vertraging of onvolledige uitvoering van dit publicatiegebod.

Verdere informatie volgt door middel van de publicatie van het tussengekomen Arrest door FIAP.In response to the juridical procedure against FIAP, started by my councelor in 2014 concerning the recording of my name on the red list, 

a verdict was made in Higher Appeal . By judgement of the Antwerp Court of Appeal dd. 22nd of February 2017 

my name is completely cleared and the actions of FIAP and its Secretary-General Ioannis LYKOURIS are condemned.

The court states that both the recording on the red list as the distribution of it occurred incorrectly and that FIAP did not act as 

a normal careful leading international society should.  This unlawful act forces FIAP to compensate the damage it has inflicted on me.

Furthermore the court states that Secretary-General Ioannis LYKOURIS, concidering the dissolution of FIAP France on the 2nd of September 2014, 

continued to perform acts that had nothing to do with the operations of dissolution of FIAP France and because 

of this he is held responsible in his own name to compensate the harmful consequences these actions inflicted on my person.

The court sentences FIAP and mister Ioannis LYKOURIS to paying a compensation of 2500 EURO.

At the same time FIAP and LYKOURIS on top of their sentencing to paying a compensation, are compelled to publish the arrest in extenso on the site of www.fiap.net

during a period of six months and this on punishment of a penalty of 250 EURO for every day of delay or incomplete implementation of this publication commandment.

Further information follows by means of the publication of the arrest by FIAP.